s موهایت :: افرومنـ امـ

دوستان من

در حال پخش

اگر من مرد بودم ...

شاعرانه ها

اگر من مرد بودم

اگر من مرد بودم ... 

رویاهای مردانه ام را 

در کیف زنانه ات می گذاشتم

و مردانه با تو قدم برمی داشتم ...