s بهشت :: افرومنـ امـ

دوستان من

در حال پخش

آدم و حوا ...

شاعرانه ها

آدم و حوا

درست نمی دانم ولی می گویند

حوا بود که سیب را تعارف کرد...

و چرا آدم خورد؟

ساده نبود

عاشق بود..